• 02158381111
  • شنبه تا چهارشنبه: ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰
معرفی اعضای هیئت‌مدیره‌ی پنجم انجمن ژئوسنتتیک ایران

معرفی اعضای هیئت‌مدیره‌ی پنجم انجمن ژئوسنتتیک ایران

اولین جلسه‌ی هیئت‌مدیره‌ی پنجم انجمن ژئوسنتتیک ایران با دستور کار تعیین سمت‌های اعضا برگزار شد

X